+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>Archiv produktů>3DArch
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2020tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitko3DArchtlacitkoMicroStation/JtlacitkoGeoGraphicstlacitkoPowerMap FieldtlacitkoBuildingtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
3DArch

3DArch

3DArch je nadstavba obecného CAD systému MicroStation/J a PowerDraftu 7.1 určená pro stavaře a architekty. 3DArch usnadňuje tvorbu projektové dokumentace a umožňuje snadnou prezentaci objektu v jeho reálné podobě. 3DArch plně respektuje ustanovení českých norem.

Vývoj 3DArchu byl zastaven v roce 2001, pro MicroStation a PowerDraft V8/XM není k dispozici.

Popis

Určení 3Darchu

3Darch je koncipován pro projektování objektů pozemních staveb, zejména pro návrh všech typů rodinných domů, vícepodlažních činžovních domů a menších provozoven. Je mimořádně vhodný pro projekty rekonstrukcí starších objektů, neboť umožňuje modelovat atypické stavební prvky. Část aplikace pro obsluhu předmětů vnitřní vybavenosti umožňuje komfortní práci při návrhu interiéru.

Proč MicroStation?

MicroStation je ve světě velmi užívaným grafickým systémem. I u nás počet instalací stoupá a MicroStation se více uplatňuje i tam, kde dosud kralovala konkurence. Některé parametry MicroStationu výmluvně svědčí o jeho kvalitách:

  • komfortní uživatelské prostředí typu Windows
  • přesunovatelná dialogová okna, práce s výkresem až v osmi současně aktivních pohledech, důsledná podpora práce na dvou monitorech
  • v základním vybavení jsou k dispozici všechny prezentační funkce - práce se světlem a kamerou, realistické zobrazení, animace. Jednotlivé objekty lze pokrývat předem definovanými materiály - MicroStation obsahuje téměř 200 obrázků materiálů (dřevo, kamenivo, omítky, mramor, sklo, kovy, látky, postavy, rostliny, auta, voda, atd.)
  • přenositelnost dat - MicroStation umí přímo načítat a ukládat výkresy ve formátu DWG a DXF. MicroStation umí používat fonty SHX a TrueType.
  • Tvůrci MicroStationu byli mimořádně nakloněni stavařům. Základní vybavení obsahuje stavařsky orientované funkce, které nejsou obvyklé ani u specializovaných systémů: složené typy čar, multičáry, asociativní šrafování a vzorování, generování řezů prostorovými objekty.

3DArch je možné provozovat i nad grafickým systémem MicroStation PowerDraft.

Pracovní postup zpracování projektu ve 3DArchu odpovídá zvyklostem práce v architektonické kanceláři, kde se dosud projektovalo převážně "s tužkou". Projektant realizuje své představy o objektu ve výkresech půdorysu. Zde pracuje se stavebními prvky jako jsou stěny, niky, okna, zdravotní technika, stafážní prvky, schodiště apod. Samozřejmostí jsou stavební popisy a kótování dle požadavků českých norem.

Pro každý stavební prvek projektant zadává i jeho vertikální rozměr a polohu vzhledem k úrovni podlahy. Pokud není cílem vytvořit prostorový model objektu, ale jen nakreslit stavební výkresy, nemusí být tyto údaje vůbec zadávány.

Půdorys je základním stavebním výkresem. Práce s půdorysem je tedy i těžištěm 3DArchu. Každé podlaží, je-li plošně rozsáhlé, může být zpracováno ve více výkresech. Z nich lze výsledný půdorys složit formou koláže. Naopak, do jediného výkresového souboru lze zakreslit více samostatných stavebních objektů. Prostorovou strukturu budovy udržuje manažer projektu. Pomocí něho lze definovat, jakou konkrétní část budovy definují jednotlivé půdorysy a jak z nich generovat celý objekt.

Sestavení prostorového modelu a generování řezů je zcela automatické. Pokrytí modelu materiály a realistické zobrazování je součástí základního vybavení MicroStationu.

Stěny a otvory

3DArch kreslí přímkové obrysy stěn, řeší všechny druhy křížení a napojení stěn. Umožňuje též kreslit stěny s nestejnou tloušťkou a stěny ve tvaru kruhového oblouku. Šrafování ploch stěn, vzorování značkou materiálu, popř. kresbu sendvičových stěn řeší MicroStation.

Do stěn lze umísťovat niky, výstupky a prostupy nebo vkládat dveřní a okenní otvory s jednoduchým či zalomeným ostěním. Stěna je v místě otvoru automaticky přerušena, při zrušení otvoru jsou líce znovu propojeny. Schéma otvoru, niky, dveří, či okna je kompletní včetně popisu v bublině nebo na odkazové čáře.

Otvory lze umísťovat v zadané vzdálenosti od konce zdi nebo dynamicky, kdy se otvor podél stěny posunuje až do potvrzení konečné polohy. Otvory lze vkládat i do stěn s nestejnou tloušťkou a do stěn zúžených nikami. Lze tak řešit detaily typické pro starší zástavbu.

Parametry oken a dveří a tvar jejich ostění lze připravovat předem a ukládat do knihoven pro opakované použití.

Schodiště

3DArch obsahuje nástroje pro interaktivní návrh a kreslení schodiště přímého, kruhového a smíšeného. Kresba schodiště je kompletní včetně znázornění roviny řezu, vykreslení výstupní čáry, zábradlí a číslování stupňů. Lze umísťovat samostatná schodišťová ramena a mezipodesty nebo celá schodiště jedno až tříramenná. Smíšené schodiště lze navrhnout zcela obecně, ve vymezeném prostoru ohraničeném lomenými čarami nebo oblouky se rovnoměrně rozmístí navržené stupně.

Návrh schodiště se řídí vzorcem 2*V+Š=630. Použití vzorce lze vypnout a navrhnout stupně libovolných rozměrů.

Pro generování prostorového schodiště se zadává skutečný tvar stupňů, rozměry a uspořádání podpůrné nosné konstrukce, takže 3D model je velmi realistický.

Zařízení

Součástí 3DArchu jsou obsáhlé knihovny stafážních prvků, zdravotně technického zařízení a nábytku. 3DArch obsahuje nejen symboly použité v českých normách, ale zařazením dalších efektních prvků (nábytek, tiskárny, počítače, stromy, květiny, osoby, automobily atd.) respektuje požadavky širokého spektra architektů.

Při ukládání do výkresu jsou prvky vnitřní vybavenosti zobrazeny na tlačítkách v dialogovém okně a komfortním způsobem lze určovat rozměry zařízení a způsob uchopení při jeho umísťování.

Knihovny 3DArchu obsahují přes 120 plošných schémat vnitřní vybavenosti a jejich prostorové ekvivalenty. Kvalita prostorových prvků umožňuje jejich použití i při detailních pohledech do interiéru. Knihovny lze bez omezení doplňovat.

Kótování a stavební popisy

Asociativní kótování je znamenitě vyřešeno již v MicroStationu. 3DArch nabízí podmnožinu funkcí MicroStationu a automaticky provádí všechna potřebná nastavení (délka kótovacích čárek, velikost písma atd.) tak, aby odpovídala zvolenému měřítku výkresu a požadavku českých norem. 3DArch umožňuje kreslit obrysové, vnitřní i sdružené kóty, je možné editovat text kóty i jeho polohu, spojovat sousední kóty, rozdělovat kótu vložením další vynášecí čáry, atd.

3DArch umožňuje popisovat stavební výkres všemi běžnými způsoby. Jedná se zejména o označení místností, popisy zámečnických, truhlářských a klempířských výrobků, obecné popisy na odkazových čarách a v bublinách. Popis stavebních prvků je proveden automaticky vždy při umístění příslušného prvku.

Tabulky a rozpočty

Do výkresů lze volitelně ukládat různé negrafické informace. Jedná se např. o technické specifikace výrobků, popis povrchových úprav, požadavky na osvětlení místností apod. Tyto údaje je možné zpracovávat a tisknout ve formě tabulek. Projektant tak získá přehledné podklady pro technické zprávy, kalkulace a rozpočty. Tabulky je možné připravit pro použití v jiných programech (např. AmiPro, Word, T602, K602, QuatroPro, Excel, Lotus 123, Access, dBase, Paradox).

Negrafické informace se zadávají při umísťování stavebních prvků. Pokud se projektant spokojí jen s výkresovou dokumentací, nemusí se vyplňováním těchto údajů zabývat.

Ke každému stavebnímu prvku lze připojit rozpočtový kód, který zajistí použitelnost dat v rozpočtovém a kalkulačním programu CALLIDA stejnojmenné tuzemské firmy.

3D model

Generování prostorového modelu objektu předchází definice jeho vertikální struktury. Projektant zařazuje jednotlivé půdorysy do modelu, přičemž pracuje jen s názvy výkresových souborů. Každému půdorysu přiřazuje relativní kótu podlahy, tloušťku stropní konstrukce a konstrukční výšku podlaží. Jeden půdorys může reprezentovat více podlaží přímo nad sebou nebo v různých úrovních. Definice modelu je uložena na disku pro opakované použití. Pro variantní řešení lze definovat více struktur budovy.

Generování 3D modelu je automatické podle vybrané definice modelu. Lze generovat objekt jako celek nebo kontrolně jen zvolené podlaží. Prostorový model je připraven pro pokrytí materiály a pro prezentaci. Ve výsledném výkresu je nutno dokreslit jen střešní plášť. 3DArch obsahuje nástroje pro generování pultové, sedlové, valbové, polovalbové a stanové střechy. Kombinací základních typů střech nad částmi budovy lze sestavit střešní plášť velmi obecného uspořádání. Do střešního pláště lze vkládat střešní okna a komínová tělesa.

Uživatelské prostředí

Komfort uživatelského prostředí 3DArchu je dán hostitelským grafickým systémem. 3DArch je integrován do MicroStationu velmi citlivě, nijak neomezuje uživatele a respektuje jeho zvyklosti. Všechny editační funkce MicroStationu lze bez problémů aplikovat na stavební prvky 3DArchu. 3DArch není v prostředí MicroStationu cizorodým prvkem, ale účelně rozšiřuje jeho možnosti.

Celý 3DArch je koncipován 'stavařsky'. Uživatel manipuluje se stavebními prvky (s dveřními otvory včetně výplně a popisu, se schodišťovým ramenem včetně zábradlí a výstupní čáry apod.) a nikoli s prvky výkresovými (s úsečkou, kružnicí, apod.). 3DArch obsahuje řadu implicitních nastavení, která projektantovi v běžných případech výrazně usnadňují práci. Nastavení lze podle potřeby měnit.

Podpora

Vývoj 3DArchu byl ukončen, avak stávajícím zákazníkùm stále poskytujeme podporu (telefonickou, emailovou).

3DArch je společným produktem firem axis a Protea.

Platformy

Aplikaci není možné provozovat v MicroStationu a PowerDraftu V8 a XM.

Aplikace je dostupná pouze pro starší platformy:

  • MicroStation/J, SE a 95
  • PowerDraft v 7.1, 5.6 a v.5.5


Poslední úprava: 26.6.2008 02:07
(c) 2007-2020 axis, spol. s r.o.