+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>Aplikace>iNGs_Geo CZ
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoPomůcky (axis)tlacitkoNORMYtlacitkoKÓDOVÁNÍtlacitkoKONVtlacitkoVýztužtlacitkoiNGs_Geo CZtlacitkoTriCStlacitkoCeník Bentley produktů 2022tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
iNGs_Geo CZ

iNGs_Geo CZ

iNGs_Geo CZ je aplikace na kreslení map velkých měřítek, vytváření polohopisu a výškopisu. Umožňuje import a export seznamu souřadnic bodů, práci s body a značkami, umisťování některých značek a popisů podle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411, práci s výškopisem, zobrazování v JTSK popř. v JTSK/05, v zeměpisných ETRS a UTM souřadnicích. Usnadňuje přesun referencí a transformaci modelu z JTSK do JTSK/05 (a opačně) a úpravu měřítka uživatelských druhů čar. 

Instalační balíček aplikace iNGs_Geo CZ v aktuální verzi 5.63 můžete získat zde: iNGs_Geo_CZ_5.63_setup.exe (Bez licence pracuje iNGs_Geo CZ v demonstračním režimu, některé nástroje jsou omezeny. Například počet importovaných bodů při práci s nástrojem Import bodů je omezen na 50.) 

S aplikací iNGs_Geo CZ můžete začít pracovat okamžitě. Nemusíte nastavovat parametry výkresu nebo projektu. Můžete otevřít libovolný výkres a ihned do něj vložit např. oměrné míry existujícího prvku. Určíte prvek v modelu a iNGs_Geo CZ do jeho středu popř. těžiště vloží hodnotu oměrné míry, jak ji u prvku naměřil. Pokud vám poloha (v těžišti) nevyhovuje, stačí zapnout přepínač
Umísti interaktivně a hodnotu oměrné míry můžete umístit na libovolné místu podél, nad nebo pod prvek. Nástroj pracuje i hromadně: Pokud chcete umístit oměrné míry na více prvků najednou, stačí tyto prvky nástrojem Vybrat prvek přidat do výběrové množiny.

Všechna potřebná nastavení a parametry pro používaný nástroj jsou k dispozici v okně Parametry funkce. Další speciální nastavení – parametry textu, např. font, nebo nastavení grafických atributů (např. vrstva) iNGs_Geo CZ přebírá z aktivních atributů MicroStationu. Pokud by uživatel chtěl volbu grafických atributů zautomatizovat, může nástroje iNGs_Geo CZ spustit z prostředí aplikace MSet. Ta kromě grafických atributů (vrstva, barva, typ a tloušťka čáry) navíc zajistí, že se do modelu bude kreslit ve správném měřítku a podle správného předpisu.

V iNGs_Geo CZ naleznete mnoho šikovných nástrojů. Import bodů slouží k importu souboru se seznamem souřadnic bodů. Uživatel může při importu nastavit a ovlivnit:
• převodní tabulku kódů (podporované je bodové i liniové kódování)
• měřítko
• kvadrant, do něhož se body vykreslí
• význam jednotlivých sloupců
• značku pro podrobný bod
• vrstvu a textové atributy (podle textového stylu) pro číslo a výšku bodu, jiný údaj a poznámku
• formát čísla a výšky bodu
• redukci výšky
• zda se popis bodu umístí do stejné vrstvy jako značka bodu
• zda bude značka bodu sloužit jako desetinný oddělovač hodnoty výšky
• zda bude značka podrobného bodu na každém bodě
• zda budou u bodů popisy
Nastavení všech jednotlivých položek dialogu Import bodů je možné zapsat/načíst do/z textového souboru.

Panel nástrojů Body obsahuje nástroje na vložení bodu, úpravu bodu, úpravu zobrazení popisu bodu, spojení/rozdělení výšky bodu, úpravu rozestupu rozdělené výšky, přesun popisu do vrstvy bodu, vložení prvku (např. spojování budov) zadáním čísla bodu, přečíslování bodů, vyhledání bodu, kontrolu bodů (hledání nesrovnalostí), přehledku bodů a převod popisu bodu ze štítku na text.

Dalším nástrojem panelu Body je Export bodů. Zde může uživatel nastavit a zvolit:
• význam jednotlivých sloupců
• počet desetinných míst pro JTSK X, Y a výšku
• souřadnice exportovat se zápornými znaménky
• místo JTSK souřadnic exportovat zeměpisné ETRS89 souřadnice
• oddělovačem sloupců může být tabulátor
• setřídit body vzestupně podle čísla bodu
• exportovat body ve struktuře aplikace NeuMap
• přidat č. KÚ a č. náčrtu
• obnovit redukované výšky

Nástroje z panelu Značky umožní značku vložit, přidat ji k určenému bodu, nebo ji nahradit, natočit značky, popisky a doprovodné texty, a to závisle i nezávisle na pohledu (resp. na natočení pohledu). Nástroj Legenda umožňuje vykreslit seznam značek (buněk) a uživatelských druhů čar, které jsou v aktivním modelu a v zobrazených referencích.

Nástroj Změna měřítka, který naleznete také v panelu Značky, umožňuje změnit měřítko (velikost) v modelu nakreslených prvků.

Dalším panelem je Mapa. Obsahuje nástroje pro nakreslení kladu formátu (vytvoří uživatelem zadaný klad násobku zvoleného formátu), pro kreslení rovnoběžek a schodů. Je zde i nástroj pro převzetí atributů prvku a pro export prvků – do určeného souboru zapíše seznam souřadnic vrcholů liniových prvků nebo vztažných bodů značek.

Nástrojem Mapové listy může uživatel nakreslit rámeček a umístit k němu název mapového listu. K dispozici je klad mapových listů v měřítkách definovaných v ČSN 01 3410 (pro Českou i Slovenskou republiku).

Nástroj Hektarová síť zajistí nakreslení hektarové sítě v obdélníkové oblasti zadané dvěma body a nastavení velikosti hektarového kříže podle zvoleného měřítka. Nástroj Popis hektarového kříže umožňuje odstranit nebo přidat popisy (JTSK souřadnice) k již nakresleným křížkům.

Nástroj Lomená čára s popisem umožní uživateli vytvořit linii inženýrské sítě s popisem. Nástrojem Popisování čar lze přidat popis k již existující lomené čáře (linii).

Nástrojem Oměrná míra prvku může uživatel umístit do modelu oměrné míry pro jeden nebo více existujících prvků. Podobnými nástroji jsou Oměrná míra mezi body a Ortogonální vytyčení.

Nástroj Měření plochy a obvodu zajistí změření plochy a obvodu uzavřené oblasti a následné umístění naměřené hodnoty do modelu. Nástrojem Dělení plochy lze rozdělit plochu na zadaný počet částí, nebo oddělit plochu o zadané výměře.

Nástroje z panelu Výškopis zajistí mj. vytvoření Trojúhelníkové sítě (z bodů i hran, další trojúhelníky je možné přidávat, upravovat, mazat a revidovat), Svahových čarVrstevnic (hlavním i vedlejším vrstevnicím je možné nastavit interval, tvar a atributy), Řezů v 3D, Příčných řezůŘezů trojúhelníkovou sítí a Podélného profilu vedení. Je zde nástroj na výpočet Kubatur (vzhledem k dané rovině, nebo mezi dvěma plochami). Podporovaný je také import a export formátu LandXML.

Nástroje z panelu Souřadnice umí Přesunout referenci z JTSK do JTSK/05 (a opačně) a Transformovat aktivní model z JTSK do JTSK/05 (a opačně).

V dialogu Souřadnice vidí uživatel nepřetržitou informaci o aktuální poloze kurzoru v JTSK nebo v JTSK/05, zeměpisných ETRS89 (zeměpisná délka a šířka) a UTM souřadnicích. Nástroj Vložení souřadnic provede vložení hodnot souřadnic do výkresu.

Nástroje z panelu Uživatelské čáry zajistí změnu měřítka uživatelského druhu čáry buď interaktivně, nebo zadáním číselného koeficientu. Je zde i možnost posunout “vzorek“ čáry, změnit orientaci čáry nebo čáru rozložit na jednotlivé komponenty.

Požadavky na provoz
iNGs_Geo CZ pracuje v prostředí Bentley CAD programů MicroStation, PowerDraft, PowerMap, PowerCivil, Bentley Map ve verzích 2004 Edition (verze 8.5), XM (verze 8.9) a V8i (verze 8.11).

Možnosti doplnění
iNGs_Geo CZ je možné rozšířit o aplikaci
MSet (kreslení podle předpisu).

Další informace

Podrobné informace o aplikaci iNGs_Geo naleznete v Uživatelské příručce nebo v CAD LeXikonu.

Reference ve Slovenské republice:
Seznam uživatelů iNGs_Geo (podle abecedy):
AGEOMAR s.r.o., Alexander Baran - AlBa geo, ALL GEO - Geodetická kancelária s.r.o., Amberg Engineering Slovakia s.r.o., AZ-GEO s.r.o., Bratislavská teplárenská a.s., CS s.r.o., Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o., GEFOS SLOVAKIA s.r.o., Geo-HaJ s.r.o., GEO-KOD s.r.o., Geoddat s.r.o., Geodet-Team s.r.o., GEODETI G5 s.r.o., Geodetická kancelária Progeos s.r.o., Geodetická kancelária URBAN - LAUKO s.r.o., Geodézia Bratislava a.s., Geodézia Trebišov s.r.o., Geodézia Záhorie s.r.o., Geodone s.r.o., GEOIG s.r.o., Geonik Plus s.r.o., Geoprojekt Prešov s.r.o., Georeal a.s., GEOZA s.r.o., Gillgeo s.r.o., GK´99 s.r.o., GP-3 s.r.o., GRUY s.r.o., GSR3 s.r.o., Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Ing. Jozef Thuróczy - GEOBAM, Ing. Ľubomír Rácz - LULO, Ing. Mária Koššuthová GEODETICKÉ PRÁCE, Ing. Pavol Brnka-DIGISK, Inžinierske stavby a.s., IsGeo - Miroslav Podhora, ISPO s.r.o., Ladislav Urbán, Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava a.s., LM-GEO s.r.o., LUPO-GEO s.r.o., Miroslav Piešťanský, Peter Kováčik, PHOTOMAP s.r.o., Planika s.r.o., Projekt tím s.r.o., REMING CONSULT a.s., SARN s.r.o., SIGEO spol. s r.o., Skanska SK a.s., SkyBau s.r.o., SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š. p. oz Banská Bystrica, TRANSPETROL a.s., Váhostav-SK a.s.

 

 

Galerie

bodyexport bodůimport bodůhektarová sítlomená čára s popisemoměrná míra prvkusouřadniceměřeníé plochy obvodumapoví listymapauživatelské čáryzměna měřítkaznačkytrojuhelkníková siť


Poslední úprava: 11.10.2013 13:59
(c) 2007-2023 axis, spol. s r.o.