+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>Rastrové produkty>I/Ras B
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoDescartestlacitkoI/Ras BtlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2022tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
I/Ras B

Bentley I/Ras B

Bentley I/RAS B je program pro práci s naskenovanými černobílými rastrovými daty ("papírovými" výkresy) v prostředí Bentley I/RAS B zajistí nejen zobrazení, ale i manipulaci a úpravu naskenovaných obrázků, aniž by bylo nutné je převádět do vektorových dat. Nabídky a panely nástrojů programu Bentley I/RAS B jsou integrovány přímo do prostředí MicroStationu, a tak lze v jednom okamžiku používat jak nástroje pro práci s rastrovými obrázky, tak i všechny nástroje a ovladače pohledů MicroStationu.

Rastrové obrázky mohou sloužit jako podklad pro vytváření vektorové kresby, ale mohou se stát i nedílnou součástí výkresu vzniká tak kombinace vektorových dat (prvky vytvářené nástroji MicroStationu, popř. doprovodnými aplikacemi) a rastrových obrázků tzv. hybridní kresba.

Bentley I/RAS B je schopen zpracovat naráz až 64 jednotlivých rastrových obrázků v různých formátech a současně je možné "vektorově" pracovat s aktivním výkresem i s připojenými referenčními výkresy. Každý rastrový obrázek je umístěn ve speciální hladině. Jakákoliv hladina může být uživatelem určena jako aktivní, a tedy je možné v ní provádět změny příslušného rastrového obrázku.

Úprava obrázku

Pokud je skenovaná papírová předloha poškozena znečištěna, potrhána apod. je možné pomocí speciálních nástrojů programu I/RAS B rastrový obrázek vyčistit (automatické odstranění "skrvn", doplnění mezer v "přetržených" rastrových liniích atp.) Je možné manipulovat jak s izolovanými pixely obrázku, tak i se seskupením navazujících pixelů. Čistící nástroje programu Bentley I/RAS B pracují ve spolupráci s obdélníkovou nebo mnohoúhelníkovou ohradou, která vymezuje zpracovávanou oblast.

Pokud je papírová předloha deformována, je možné celý papírový výkres, nebo jen vymezenou část pomocí některé transformace "usadit" do požadovaných souřadnic. Program Bentley I/RAS B nabízí řadu nástrojů a metod, jak vyrovnat celý, nebo jen část rastrového obrázku tak, aby byl rozprostřen v přesných souřadnicích. Jsou to nástroje pro kopírování (i vícenásobné), přemístění, otočení, změnu velikosti a zrcadlení vymezené oblasti rastrového obrázku. Tuto editaci je možné provádět i mezi hladinami tedy mezi jednotlivými rastrovými obrázky.

Při opravování naskenovaného rastrového obrázku je často nutné do obrázku přidat nové rastrové objekty. Dokreslit obrázek v místech, kde je v důsledku skenování nekvalitního papírového výkresu nesouvislý. Nástroje programu Bentley I/RAS B nabízí řadu možností, jak rastrový obrázek (ležící v aktivní hladině) doplnit. Lze vytvářet různé typy rastrových objektů a vybavit je různou tloušťkou a typem čáry (úsečka, lomená čára, pravidelný i nepravidelný mnohoúhelník, oblouk, kružnice, elipsa, šipka). Do rastrového obrázku je možné zadat i text obdobným způsobem, jako vektorový textový prvek do výkresu MicroStationu. K dispozici je i nástroj na "rastrové" šrafování. V rastrovém obrázku je možné "malovat od ruky", a to oběma barvami (popředí i pozadí).

Hladiny

Princip hladin (v každé hladině jeden rastrový obrázek) dovoluje uživateli pracovat zároveň na několika stránkách "poznámkového bloku". Jeden rastrový obrázek může být v několika hladinách zároveň v různých verzích stádiích rozpracovanosti. Jednotlivé stránky "bloku" mohou být tedy použity pro experimenty při vytváření nových rastrových objektů, popř. pro editaci existujících rastrových objektů, zatímco jiné "stránky" mohou udržovat nezměněný aktuální nebo záložní stav rastrového obrázku. Pro jednotlivé hladiny lze určit jiné parametry rastrového obrázku (velikost pixelu, natočení, poloha apod.). Lze tak snadno porovnávat, jak je zobrazován jeden rastrový obrázek (v různých hladinách) za různých podmínek. Jednotlivé hladiny je možné zamknout a učinit tak příslušný rastrový obrázek nezměnitelný - "pouze pro čtení".

Aktuální nastavení všech hladin (jaké a jak upravené rastrové obrázky jsou zobrazovány) lze uložit jako předpis do speciálního souboru, který obsahuje informace o skupině rastrů, včetně jejich vzájemných poloh. Díky tomu není nutné zavádět jednotlivé rastrové obrázky do jednotlivých hladin. Tento řídící soubor si pamatuje, v jaké poloze a v jaké hladině mají být jednotlivé rastrové obrázky rozmístěny.

Rastrové linie a texty v obrázku je možné nahrazovat vektorovými prvky. Tato vektorizace (převod rastrové kresby do vektorových prvků) je prováděna uživatelem interaktivně přímo na obrazovce. Při těchto operacích se osvědčí Nájezd na rastr, protože zajistí, že zadávané datové body (např. koncové body vytvářené vektorové úsečky) jsou přitáhnuty k nejbližší rastrové linii, jež leží v aktivní hladině. Nájezd na rastr má několik režimů, a tak je možné určit, zda datový bod bude přitažen k nejbližší hraně rastrového objektu, nebo do středu nejbližšího rastrového objektu. Rastrový nájezd lze využívat i při umísťování rastrových objektů.

Vektorizace

Při vektorizaci jsou do aktivního výkresu MicroStationu umisťovány nové vektorové prvky "nad" existujícím rastrovým obrázkem. Rastrové objekty a linie slouží jako šablona a původní rastrový obrázek není měněn. Teprve v okamžiku, kdy je vektorizace ukončena, lze rastrový obrázek (podklad) "vypnout". Při vektorizaci je možné převádět do vektorové kresby rastrové objekty buď přímo, nebo pomocí sledování rastrové linie. V takovém případě je možné zadáním datového bodu na počátku rastrové linie "vypustit běžce", který sleduje určenou linii a zanechává za sebou stopu vytvářený vektorový prvek (lomená čára, útvar apod.)

V rastrovém obrázku mohou být zapsány různé texty. Tyto rastrové textové prvky lze měnit za vektorové dvěma způsoby: Postupným nahrazováním (nástroj nalezne v určené oblasti všechny rastrové texty a zpřístupní je uživateli a ten je podle situace nahrazuje vektorovými texty) a interaktivním nahrazením jednotlivého rastrového textu.

Vektorizaci je možné řídit pomocí makropříkazů, lze tak snadno kombinovat umístění posloupnosti vektorových prvků (např. úsečka přerušena buňkou-značkou, sekvence úsečka-oblouk-úsečka).

Bentley I/RAS B pracuje se soubory ve formátu "native run-length" (.RLE). Program dokáže převést obrázky mezi různými formáty. Bentley I/RAS B je v anglické jazykové verzi.


Poslední úprava: 16.6.2008 14:51
(c) 2007-2024 axis, spol. s r.o.