+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>Rastrové produkty>Descartes
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoDescartestlacitkoI/Ras BtlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2022tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
Descartes

Bentley Descartes

Zpracování rastru a vektorizace v prostředí MicroStationu

Bentley Descartes (www.axis.cz)Bentley Descartes zajistí vytváření a zpracování hybridních výkresů. Jedná se o kombinovaný výkres, kdy projektant (zpravidla) vychází z naskenovaného podkladu (papírový projekt, papírová mapa, letecký snímek apod.) a "nad" ním vytváří vektorovou kresbu - svůj projekt. Rastrový podklad může být využit dvěma způsoby, buď je ponechán v původním stavu (pouze částečně upraven - například vyčištěn, transformován apod.) a vznikající vektorová kresba rastr "dokresluje" (typický příkladem může být například projektování liniových staveb buď nad katastrální mapou, nebo nad leteckým snímkem), nebo jsou linie rastrového podkladu převedeny do vektorových prvků - je prováděna vektorizace rastru (typický příkladem může být například projektování na základě staré papírové dokumentace). MicroStation Descartes V8 umí (na rozdíl od předešlé verze) pracovat s TrueColor (plnými barvami, 24 bitovými barvami).

MicroStation Descartes V8 je aplikace, která v prostředí MicroStationu V8 umožňuje zpracovat rastrové obrázky, tj. soubory vytvořené skenováním, leteckým snímkováním apod. Zpracováním rozumíme nejen prohlížení a tisk (tyto služby zajistí MicroStation V8 pomocí Raster Manageru), ale především úpravy rastrových obrázků (transformace včetně následného převzorkování, změna rozměrů, výměna barev, změna barev, filtrace barev, hromadné odstraňování nečistot, razítkování existujících vektorových prvků do rastrového obrázku, převod rastrových linií do vektorových prvků, převod rastrových nápisů do textových prvků apod.)

MicroStation Descartes V8 je možné provozovat i v DGN V7 pracovním režimu, to znamená, že je možné v MicroStationu V8 připojovat a zpracovávat rastrové soubory i tehdy, pokud je aktivní výkres ve formátu DGN V7. Takto připravenou hybridní kresbu je možné bez konverze používat i v nižších verzích MicroStationu.

Připojení rastrových obrázků k aktivnímu výkresu

MicroStation Descartes V8 rozšiřuje Raster Manager o nástroje, kterými lze rastrový obrázek upravovat: Připojení obrázků k aktivnímu výkresu zajistí Raster Manager. "Ponořením" programu MicroStation Descartes V8 do Raster Manageru je nyní možné nástroje MicroStation Descarta V8 používat přímo na rastrové referenční soubory.

Aktivní výkres si pamatuje, že má k sobě připojeny rastrové obrázky i tehdy, není-li program MicroStation Descartes V8 spuštěn. Lze tak například na jednom pracovišti připojit k aktivnímu výkresu rastrové soubory (pouze Raster Managerem, tedy bez programu MicroStation Descartes V8), na jiném si tento výkres později otevřít a pomocí nástrojů MicroStation Descarta V8 provést úpravy rastrů, a poté na jakémkoliv jiném počítači je možné (bez programu MicroStation Descartes V8) tyto úpravy vidět a tisknout.

MicroStation Descartes V8 pracuje i v DGN V7 pracovním režimu, je tak možné rastrový podklad připravit i pro počítače, na nichž je nainstalován starší MicroStation (popř. MicroStation PowerDraft, nebo MicroStation GeoOutlook).

Rastrové obrázky je možné vidět v různém zvětšení a detailu, slouží k tomu standardní ovladače pohledu na liště okna, k dispozici je speciální režim zobrazování rastrového obrázku "1:1". Rastrový obrázek v pohledu "roztažen" tak, aby jeden pixel obrazovky zobrazil přesně jeden pixel rastrového obrázku. V takové situaci je rastrový obrázek na obrazovce "nejčitelnější".

Podporované formáty rastrových obrázků

CALS, TIFF, iTIFF, GeoTIFF, BMP, TGA, RLC, PCX, JPG, RLE, RGB, CIT, COT, HMR. MrSID, IMG. Součástí programu Bentley Descartes je pomůcka, která zajistí převod mezi jednotlivými formáty.

Zpracování rastrového obrázku

Rastrový obrázek lze upravovat různými způsoby:

  • Transformace (celého rastrového obrázku, nebo jeho části) - k dispozici jsou jak jednodušší způsoby (zrcadlení, otočení, změna velikosti, posunutí, koridor), tak i několik typů složitějších transformací (projektivní, Helmertova, afinní, polynomická apod.). Tyto transformace jsou řízeny předdefinovanými dvojicemi lícovacích bodů. Po provedení transformace je zpravidla nutné "vyhladit roztřesené pixely" pomocí převzorkování.
  • V rastrovém obrázku je možné provádět retuše (malovat, gumovat a čistit). Čištění automaticky odstraňuje skvrny v "prázdných" částech obrázku a vyplní dutiny, otvory a zářezy v rastrových liniích. Lze nastavit maximální velikost odstraněných skvrn a vyplněných skulin a určit část obrázku, v němž se operace provede.
  • Razítkování umožňuje převést do rastrového obrázku standardní vektorové prvky vytvořené nástroji MicroStationu. Určené prvky jsou orazítkovány do rastrového obrázku.
  • Změna barev (např. nahrazení jednoho barevného odstínu jiným odstínem) se provede malováním ve spolupráci s barevným filtrem (viz níže).
  • Nahrazování rastrových nápisů a symbolů textovými prvky a buňkami. Pomocí technologie OCR je možné texty v rastrovém obrázku smazat a místo nich na stejné místo "napsat" textový prvek.

Barevné filtry

Barevný filtr určuje, jaké barvy z (barevného) rastrového obrázku budou potlačeny nebo jakých barev se týká určitá operace. Barevné filtry lze ukládat do souboru. Výběrem příslušného filtru lze leteckou fotografii ovlivnit například tak, že je potlačena viditelnost vodních toků, komunikací, lesního porostu apod. Výběr filtrovaných barev se provede tak, že uživatel obdélníkem vyznačí oblast rastrového obrázku, a všechny barvy přítomné v této oblasti jsou přidány do aktivního barevného filtru. Pomocí filtrování lze barevný obrázek (s různou barevnou hloubkou) používat "černobíle" - filtrované barvy jsou v obrázku potlačeny, nefiltrované barvy jsou nahrazeny bílou barvou. Toto nastavení je výhodné při provádění vektorizace, budoucí vektorová linie (např. silnice, vodní tok apod.) je dočasně nahrazena "prázdným místem", a tak ji dokáže automaticky vytvářený vektorový prvek snadno sledovat. Barevný filtr zajistí i nahrazování barev v rastrovém obrázku. Jakmile je barevný filtr aktivní, lze měnit (přebarvovat) pouze ty barvy, které jsou v aktivním filtru obsaženy.

Barevné filtry dokáží zpracovat 24 bitové barvy. (Dříve bylo možné rastrové obrázky "filtrovat" pouze pomocí 255 barev.)

Vektorizace

Vektorizační nástroje slouží k převedení rastrového obrázku do vektorového tvaru. Rastrové linie jsou nahrazeny standardními prvky MicroStationu (úsečky, lomené čáry, oblouky, kružnice, křivky, řetězce prvků apod.). Při vektorizaci je možné používat několik užitečných pomůcek: Průběžná lupa umožňuje za běhu zobrazovat v pohledu detaily; rastrový nájezd zajistí přichycení kurzoru (a tedy umístění vrcholu vytvářené lomené čáry) přímo na rastrovou linii; pokud vektorizační nástroj "zabloudí", lze vrátit posledně vytvořený vrchol lomené čáry a opravit se apod. Pokud je prováděna vektorizace v nepřehledném úseku, je možné předem "křižovatky" rastrových linií označit speciálními značkami - uzly. Vektorizace vytváří vektorový prvek, který se (připravených) uzlů chytá, a proto nedojde k nežádoucímu bloudění. Při vektorizaci lze rastr "pod" vytvářenou vektorovou kresbou určenou barvou gumovat.


Poslední úprava: 16.6.2008 14:40
(c) 2007-2024 axis, spol. s r.o.